Page 7 - Kiinteistö & Energia 8/2021
P. 7

Aurinkovoiman hyödyntäminen on keskeisessä roolissa energiamurroksessa, jossa siirrytään
                   fossiilisista polttoaineista uusiutuviin, ilmastoystävällisiin tuotantomuotoihin. Lappeenrannan
                       LUT-yliopisto hyödyntää itsekin aurinkoenergiaa. Kuva: Teemu Leinonen/LUT-yliopisto


    den teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston  käytöstä ilmasto- ja ympäristöystävällisiin
    tutkimusjohtaja Petteri Laaksonen.  sähkön tuotantotapoihin. Tässä on Suomen  –!Suomessa aletaan
     Viime vuonna Suomessa tuotetusta säh- suuri mahdollisuus, teroittaa Laaksonen.
    köstä yli puolet tuli uusiutuvista energian- –!Tästä eteenpäin meidän tulee itse tuottaa  nyt oivaltamaan, että
    lähteistä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun  tarvitsemamme energia, ja tehdä se mahdol- energiaomavaraisuus on
    uusiutuvien energianlähteiden osuus oli yli  lisimman tehokkaasti.
    puolet. Ja tämä on vasta alkua.                        täysin mahdollista, usko
     –!Ilmastosyistä maailman energiantuotan- Tuulivoiman mahdollisuudet
    to menee uusiksi. Polttamiseen perustuvan                   asiaan on lisääntynyt.
    energiantuotannon on loputtava ja korvaavien  LUT-yliopistossa on laskettu, että Suomessa
    ratkaisujen etsiminen fossiilisten raaka-ainei- tuulivoimalla voitaisiin tuottaa vuosittain
    den käytölle on kaikkein olennaisinta. Mei- 250 terawattituntia lisää nykyisen noin 66
    dän pitää siirtyä fossiilisten polttoaineiden  terawattitunnin lisäksi.
                               7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12