Page 5 - Kiinteistö & Energia 8/2021
P. 5

Pääkirjoitus

                     Isännöinnin palkkio-              Tehopaalutus
    Ki
    Kiinteistöinteistö                                vuoden GeoTeko
         & & energiaenergia   muutokset hallitukseen             ■ Suomen Geoteknillinen yhdistys
      8 numeroa vuonna 2021                             valitsi pääkaupunkiseudun Raide-Jo-
                      aloyhtiöiden hallitusten tulee käsitellä isän- kerin Viikinkaaren tehopaalutuksen
        Kustantaja:       Tnöintiyritysten yleensä loppuvuodesta esittämät  vuoden 2021 GeoTeko-palkinnon
         Karprint Oy       hinnankorotukset. Isännöintipalkkiot 2020 -tutki- saajaksi. Valintaperusteena maini-
       Vanha Turuntie 371,     muksen mukaan taloyhtiöistä vuosittain noin 57  taan tehopaalutuksen suunnittelun
        03150 Huhmari                               edustavan yhteistoiminnallisuutta
                     prosentissa tarkistetaan isännöintisopimuksen hintaa.  parhaimmillaan. Alueen toimijat
        Päätoimittaja:      Toiminnan avoimuus, läpinäkyvyys sekä selkeät  huomioimalla kehitettiin optimaa-
         Juha Ahola       yhteisesti sovitut toimintatavat lisäävät taloyhtiön ja  linen toteutustapa häiritsevälle, mutta
       puh. 09-413 97 330                             välttämättömälle, työvaiheelle.
      juha.ahola@karprint.fi    isännöinnin keskinäistä luottamusta. Taloyhtiöiden  Viikinkaarella varrella, Viikin
                     ja isännöintiyritysten on hyvä pitää mielessä, että  kampusalueella, sijaitsee useita
       Toimituspäällikkö:     hinnantarkistusten osalta kyseessä on sopimusasia.  Helsingin yliopiston ja yksityisten
         Eero Wihuri        Isännöintipalkkion tarkistus tehdään yleisimmin  tutkimuslaitosten tärinäherkkiä tut-
       puh. 09-413 97 357                             kimuslaitteita, kuten elektronimik-
      eero.wihuri@karprint.fi    isännöintiyrityksen esityksestä tai yleisen kustan- roskooppeja, suurtehosentrifugeja ja
                     nustason nousuun tai indeksiin perustuen, selviää  tarkkuusvaakoja. Niille raitiotiestä
        Mediamyynti:       Isännöintipalkkiot 2020 -tutkimuksen tuloksista.  aiheutuva tärinä ja heikko magneet-
         Kari Ylönen       Hinnoittelun selkeys sekä muutosmenettelyjen  tikenttä ovat riski, minkä vuoksi rata
       puh. 09-413 97 395                             perustettiin Viikinkaarella tärinää
      kari.ylonen@karprint.fi    avoimuus ennaltaehkäisevät epäselvyyksiä ja eri- eristävän erikoisrakenteisen paalu-
                     mielisyyksiä sekä lisäävät luottamusta taloyhtiön  laatan päälle.
        Tilaajapalvelu:      ja isännöinnin kesken, toteaa Kiinteistöliiton yh- Paalutuksen suunnittelu aloitet-
       tilaukset@karprint.fi    teysjohtaja Timo Tossavainen.          tiin vuotta etukäteen alueen toimi-
        Puhelinpalvelu                              joiden, tilaajan, suunnittelijoiden ja
      ma-pe klo 9.00-11.30      Isännöintisopimukseen sisältyvien palkkioiden  rakentajien kanssa neuvottelemalla.
       puh. 09-413 97 300     muuttaminen on sopimusasia, joten hintojen muutos  Paalutus päätettiin toteuttaa ns. te-
                     vaatii molempien sopijaosapuolten hyväksynnän.  hopaalutuksena, jonka tavoitteena
        Tilaushinnat:                              oli paaluttaa mahdollisimman pal-
     Määräaikainen 75 €/v (8 nroa) Taloyhtiön hallituksen tulee käsitellä isännöintipalk- jon mahdollisimman lyhyessä ajassa.
       Kestotilaus 68 €/v     kion mahdollinen muutosesitys, eikä olla reagoimatta  Tarkoituksena oli minimoida työstä
                     ja antaa muutoksen mennä läpi niin sanotulla hil- tutkimuslaboratorioille, niiden asi-
      Painopaikka: Karprint Oy   jaisella hyväksynnällä. Korotuksen suuruutta arvi- akkaille ja alueen muille toimijoille
      Aikakausmedia ry:n jäsen.   oitaessa kannattaa huomioida se, ollaanko kuinka  koituva häiriö.
                                              Työvaihe suunniteltiin täysin ym-
                     tyytyväisiä isännöintipalveluun toimivuuteen sekä  päristön ehdoilla. Marraskuun 2020
      ISSN 2489-3323 (painettu)
     ISSN 2489-8600 (verkkojulkaisu) laatuun. Hyvästä isännöinnistä kannattaa maksaa,  ja huhtikuun 2021 välille ajoittunei-
                                             den kuuden työvuoron aikana paalu-
                     mutta huonoa ei kannata hyväksyä.        tettiin yhtäjaksoisesti 12–22 tuntia.
                      Isännöintipalvelujen yleiset sopimusehdot mää- Herkkien tutkimuslaitteiden toiminta
                     rittävät, että isännöintiyrityksen on annettava sopi- keskeytyi kokonaan hetkeksi, ja työ-
                     mushinnan tarkistusehdotus kirjallisesti taloyhtiölle  maalla työskenteli niin paljon koneita
                     riittävän ajoissa ennen esitettyä hinnantarkistus- kuin sinne mahtui.
                     ajankohtaa. Tällöin selvitetään hinnantarkistuksen
                     perusteet ja ellei taloyhtiö hyväksy hinnantarkistusta,  Tampereen monitoimi-
                     tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti isännöintiyritykselle
                     kuukauden kuluessa tarkistusilmoituksesta, jonka  areena käyttöön
                     jälkeen tulee aloittaa mahdolliset hinnantarkistus- ■ Tampereen uusi monitoimiareena
                     neuvottelut.                  otettiin käyttöön joulukuun ensim-
                      Taloyhtiön hyvä hallintotapa -suositus linjaa,  mäisenä viikonloppuna kahdella Tap-
                     että isännöintipalkkioiden hinnoittelu on taloyh- paran ja Ilveksen välisellä jääkiekon
                                             SM-liigaottelulla. Rautatieaseman
                     tiön hallituksen hyväksymä sekä hallituksen jäsen- eteläpuolelle on rakennettu kansi,
                     ten ja osakkaiden tiedossa. Hyvä käytäntö on, että  johon monitoimiareenan lisäksi tulee
                     isännöinti on selkeästi hinnoiteltu ja että taloyhtiön  toimisto- ja liiketiloja sekä asuntoja.
        Kannen kuva:       hallituksen hyväksyntää edellytetään myös osak-  Areenan yleisökapasiteetti on jää-
    Kuva: Turussa on menossa kaupungin  kailta ja asukkailta perittävien maksujen perusteista.  kiekko-otteluissa yli 13!000 katsojaa
    keskustan kehittämishanke, tavoitteena                      ja konserteissa jopa 15!000 katsojaa.
      on laajentaa keskusta-aluetta. Palveluhinnaston muuttuessa muutos hyväksytetään  Monitoimiareena ja Tampereen
       Kuva: Turun kirjastosilta, hallituksen kokouksessa, todetaan suosituksessa. kannen rakentaminen esiteltiin laa-
     Hanna Suominen/Turun kaupunki                         jasti Kiinteistö&Energian numerossa
                                             2/2021.
                               5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10