Page 4 - Kiinteistö & Energia 8/2021
P. 4

Sisältö 8 / 2021              Puhuvat päät

     6  Suomesta voi kehittyä täysin ener-                       Energia 247 lopetti
      giaomavarainen maa, joka pystyy          Kaukolämpöä ydinvoimalla    sähkötoimitukset
      myymään myös tuottamaansa ener-          – Useat suunnitelmat kaukolämmön
      giaa ulkomaille kilpailukykyiseen         tuotannossa käytettävien fossiilisten  ■ Energia 247 Oy lopetti säh-
      hintaan.                     polttoaineiden korvaamisesta perus- köntoimituksensa asiakkailleen
                               tuvat pitkälti bioenergiaan. Tulevai-
    10 Kuluvan vuoden aikana sähkön hin-         suudessa biomassasta voi kuitenkin  joulukuun alussa taloudellisten
      ta on noussut merkittävästi. Pörssi-       tulla arvokas raaka-aine öljyn tilalle  vaikeuksien vuoksi. Yhtiö ei
      sähkön eli sähkön markkinahintojen        esimerkiksi teollisuudessa ja liiken- kyennyt jatkamaan sähkönhan-
      nousu on nostanut kaikkien uusien         teen polttoaineiden valmistuksessa.  kintaa markkinoilta.
      sähkösopimusten hintoja jo usean         Ydinenergia tarjoaa vaihtoehdon,  Koska asiakkaiden sähkön-
      kuukauden ajan, eikä hintanousulle        joka vapauttaa biomassaa lämmön- myyntisopimukset päättyvät
                                               myyjästä johtuvasta syystä,
      näy toistaiseksi loppua.             tuotannosta muihin käyttökohteisiin,  verkkoyhtiöt huolehtivat sähkön-
    19 Korjausvelkalaskuri esiteltiin mar-        tutkimustiimin päällikkö Ville Tulkki  toimituksen jatkamisesta väliai-
      raskuussa Isännöintipäivillä. Laskuri       VTT:ltä.       Sivu 12  kaisesti. Verkkoyhtiöt lähettävät
      pistää taloyhtiöiden korjausvelan                         asiakkaille erillisen ilmoituksen
      määrän ja sen vaikutukset asumis-                         ja toimintaohjeet. Asiakkaiden on
      kustannuksiin lahjomattomasti           Sisäilma puhdistuu       tehtävä uusi sähkösopimus uuden
      yhdelle ja samalle viivalle.                           myyjän kanssa viipymättä.
                                                Osa yhtiön asiakkaista ja
    26 Putkiremontin tekeminen useam-          terveelliseksi         sähkösopimuksista siirtyi Lumo
      man taloyhtiön yhteistyönä säästää        – Kuusi sisäilmapuhdistinta kierrättää  Energialle.
      rahaa suunnittelukustannuksista.         Vihdissä Nummelan seurakuntakeskuk-
      Vantaan Rajatorpassa neljä taloyhtiö-       sen kirkkosalin ilmaa. Kokeilun tulokset
      tä toteuttaa putkiremontin yhdessä,        ovat olleet hyviä. Esimerkiksi pienpar-
                               tikkeleiden, eli kuitujen ja muun silmin
      yhteistyö tuo jokaiselle taloyhtiölle       näkemättömien, määrä sisäilmassa
      kymmenien tuhansien eurojen            putosi kahdessa viikossa 80 prosenttia.  Puurakentamisen
      säästöt.                     Sisäilman laatu mitattiin tarkasti ennen  tunnustus
    30 Lähtökohtana kerrostalon huoneis-         puhdistuskokeilun alkua, sanoo Vihdin  Tampereelle
      tojen lämpötiloissa on aina taloyh-        seurakunnan hallintojohtaja Tapio
      tiön tekemä linjaus sisälämpötilasta,       Yliluoma.            ■ Ympäristöministeriö ja Motiva
      joka yleensä vaihtelee 21-23 asteen                  Sivu 20  myönsivät julkisen puurakenta-
      välissä.                                     misen edelläkävijä -kunniamai-
    34 Turusta halutaan kehittää kaupal-         Kauppakeskuksista        ninnan Tampereen kaupungille.
      lisesti entistäkin vetovoimaisempi,                        Tuomariston perustelujen mukaan
      viihtyisämpi sekä globaalistakin         hiilineutraaleita        Tampere on määrätietoisella
                                               työllään juurruttanut puuraken-
      merkittävä kaupunki. Näin arvioi Tu-       – Uskomme, että hiilineutraalius ja jopa  tamisen saumattomaksi osaksi
      run keskustan tulevaisuutta visioinut       osittain -positiivisuus nousevat erittäin  kasvavan kaupungin identiteettiä,
      työryhmä. Tiivistyvän kaupunki-          keskeisiksi tavoitteiksi kaikissa kau- perustoimintoja ja ilmastotyötä.
      keskustan kehittämisessä on kolme         pallisissa kiinteistöissä jo lähivuosina.  Erityistä kiitosta saavat
      painopistealuetta: kaupallinen          Kauppakeskukset ovat isoja rakennuk- Tampereen toimet puukerros-
      vetovoima, liikkuminen ja viihtyisyys.      sia, joiden ympäristövaikutukset ovat  talorakentamisen lisäämisek-
                               mittavia, kertoo Suomen Kauppakesku-
    46 Espoon Finnooseen rakentuu 17 000         syhdistys ry:n hallituksen puheenjoh- si. Kaupunki on onnistunut
      asukkaan merellinen kaupunginosa,         taja sekä kiinteistöalan konsulttiyhtiö  sitouttamaan ja rohkaisemaan
                                               rakennusalan toimijoita siirty-
      jonka korkea keskusta syntyy           Prometheus Partners Oy:n toimitusjoh- mään moderniin kerrostalora-
      metroaseman päälle. Merenranta          taja Terhi Sell.        kentamiseen.
      monipuolisine palveluineen tulee                    Sivu 38   Vuosina 2021–2022 Tampe-
      erottamattomaksi osaksi uutta                           reelle rakennetaan puusta noin
      kaupunginosaa.                                  tuhat uutta kerrostalokotia.
    52 Kiinteistösijoittajien kiinnostus         Miltä näyttää Rovaniemi     Vuonna 2020 rakennusluvan
      yhteiskunnallisia kiinteistöjä kohtaan      vuonna 2050?          saaneista asuinkerrostaloista
      on kasvussa.                   – Viime vuosina kehitystahti on tosin  14 prosenttia oli puurunkoisia
                                               ja kaupungin tavoite on kasvattaa
    54 Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi         erinäisistä syistä, pääosin rahanpuut- osuutta 30 prosenttiin vuoteen
      terminaali avautui joulukuun alussa.       teen vuoksi, jossakin määrin hiipunut,  2030 mennessä. Puukerrosta-
      Nykyisen terminaali 2:n yhteyteen         mutta ennen kaikkea meiltä on  lojen markkinaosuus on koko
      on rakennettu laajennusosa, jossa         puuttunut yhteinen visio tekemisen  Suomessa tällä hetkellä neljä-
      toimii kentän uusi pääsisäänkäynti,        suunnasta. Tällä hetkellä meidän pitää  viisi prosenttia.
      lähtöaula sekä tuloaula              lähteä vahvistamaan visiota siitä, miltä  Kansallinen tavoite julkiselle
    67 Loppuvuodesta on tärkeää, että          näyttää rovaniemeläinen kaupunki  puurakentamiselle on kasvattaa
                                               puurakentamisen markkina-
                               vaikkapa vuonna 2050, sanoo pro-
      taloyhtiö on sopinut talvikunnos-         jektikoordinaattori Miia Taivalantti  osuutta kaikesta julkisesta uu-
      sapidon ja muutenkin talven tuloa         Rovaniemen kaupungilta.     disrakentamisesta vuoden 2019
      on valmisteltu esimerkiksi siten, että                 Sivu 42  15 prosentista 45 prosenttiin
      hiekoitushiekka-astiat on täytetty.                        vuonna 2025.
                                4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9