Page 8 - Kiinteistö & Energia 8/2021
P. 8

–!Suomi on pinta-alaltaan laaja, harvaan  synteettisillä polttoaineilla voitaisiin kattaa  tuotetaan päästöttömästi, esimerkiksi tuuli-
    asuttu maa. Meillä on runsaasti maa-alueita,  Suomen koko polttoaineiden tarve, ja vien- tai aurinkovoimalla, on mahdollista päästä
    jonne tuulivoimalapuistoja voidaan rakentaa.  tiinkin riittäisi vielä 60 prosenttia tuotetusta  hiilineutraaliin tuotantoon.
    Samanaikaisesti teknologia kehittyy koko  määrästä.             –!Siirtyminen fossiilisesta energiasta säh-
    ajan, tuulivoimaloiden rakentaminen meri- –!Suomi voisi muuttua täysin energiaoma- köön on koko homman nimi. Sähköä voidaan
    alueiden sijaan sisämaahan on yhä kannat- varaiseksi ja lopettaa kokonaan fossiilisten  varastoida tai muuttaa kemiallisesti eteenpäin
    tavampaa, kertoo Petteri Laaksonen.  energialähteiden käytön. Suomesta voitaisiin  eri hyödykkeiksi. Puhtaan sähkön saatavuus
      –!Merialueilla tuotetun tuulivoiman hinta  jopa viedä polttoaineita. Meille tulisi viiden  tulee varmistaa, ja sen pitää olla edullista,
    tulee olemaan kaksinkertainen verrattuna  miljardin euron arvosta lisää synteettisten  tämä on myös koko vetytalouden ydin, pai-
    sisämaassa tuotettuun tuulisähköön johtu- polttoaineiden vientiä ja häviäisi viiden mil- nottaa Petteri Laaksonen.
    en edullisemmista rakennuskustannuksista.  jardin euron arvosta fossiilisten polttoaineiden  Hänen mukaansa energia-alalla arvioidaan,
    Tämän vuoksi Suomessa sisämaassa tuotettu  tuontia, painottaa Petteri Laaksonen. että vuoteen 2050 mennessä 80 prosenttia
    tuulisähkö tulee olemaan hyvin kilpailuky- Sähkön hinnan lasku tulee varmistamaan  kaikista maailman energiainvestoinneista
    kyistä maailman markkinoilla, hän jatkaa. sen, että myös vedyn valmistus ja näin myös  kohdistuu aurinko- ja tuulisähköön, jotka
      Laaksosen mukaan mukaan taloudelliset  synteettisten polttoaineiden valmistus tulee  ovat tulevaisuudessa keskeisimmät sähkö-
    edellytykset tuulivoiman huomattavalle lisää- koko ajan halpenemaan.    energian lähteet.
    miselle ilman valtion tukia ovat olemassa.
      –!Tuulivoima on jo nyt Pohjois-Euroopassa  Sähköä voi varastoida     Askel askeleelta
    edullisin tapa tuottaa sähköä, tuulivoiman
    tuottaman sähkön hinta laskee koko ajan. Energiamurroksessa esille nousee vety. Se  Miten Suomen siirtyminen energian ostajasta
      Laaksonen huomauttaa myös aurinkovoi- ei ole kuitenkaan uusi asia, sillä vety on  energian myyjäksi käytännössä tapahtuu? Pet-
    man kehittyvän jatkuvasti, lisäksi Suomessa  maailman ylivoimaisesti yleisin alkuaine, ja  teri Laaksosen mukaan siirtyminen ei tapahdu
    tuotetaan edullista ydinvoimaa.    perinteinen energiateollisuus on perustunut  hetkessä, muutos tapahtuu askel askeleelta.
                       hiilivetyihin. Öljy ja muut fossiiliset ener- –!Suomessa aletaan nyt oivaltamaan, että
      Viisi miljardia euroa       gialähteet ovat hiilivetyjä, joissa vety toimii  energiaomavaraisuus on täysin mahdollista,
                       energian kantajana.          usko asiaan on lisääntynyt. Tuulivoimainves-
    LUT-yliopiston tutkimusjohtaja Petteri Laak- Vety on polttoaine, raaka-aine ja energi- toinnit ovat jo nyt kannattavia, ja energiamur-
    sonen nostaa esille myös synteettisen polttoai- avarasto. Vety astuu sähköistämisen kautta  ros tulee lisäämään investointeja uusiutuviin
    neen mahdollisuudet. LUT-yliopiston tekemän  kuvaan muun muassa liikenteessä, lämmön- sähkön- ja energian tuotantomuotoihin.
    tutkimuksen mukaan kymmenen sellutehtaan  tuotannossa ja teollisessa tuotannossa, joiden  –!Samalla myös laitteiden tekninen ke-
    hiilidioksidista tehty synteettinen polttoaine  tämänhetkiset negatiiviset ilmastovaikutukset  hitys edistyy. Tämän kehityksen tuloksena
    riittäisi korvaamaan Suomen koko polttoai- ovat isoja.           tulevina vuosikymmeninä Suomesta tulee
    neen tarpeen ja tavaraa riittäisi vientiinkin. Sähköistämisellä tarkoitetaan yksinker- enegiaomavarainen maa. Nyt pitää huolehtia
      Tutkimuksen mukaan savusta voidaan  taistetusti muutosta, jossa energian, lämmön  muun muassa siitä, että kaavoitus mahdollistaa
    irrottaa hiilidioksidia, josta voidaan vetyyn  ja materiaalien tuotannossa siirrytään käyt- tuulivoimalapuistojen rakentamisen, toteaa
    yhdistämällä valmistaa synteettisiä poltto- tämään energianlähteenä fossiilisten poltto- Petteri Laaksonen. n
    aineita kuten bensiiniä ja dieseliä. Tällöin  aineiden sijaan sähköä. Kun tarvittava sähkö    Suomessa on runsaasti sisämaassa maa-alueita, jonne voidaan rakentaa. Rakennuskustannuksista johtuen sisämaahan
    rakennetut tuulivoimalapuistot pystyvät tuottamaan edullisempaa sähköä kuin merialueille rakennetut tuulivoimapuistot.
    Kuva: Pexels
                                8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13