Page 19 - Kiinteistö & Energia 8/2021
P. 19

Laskuri kertoo, miten tulevat remontit nostavat neliömääräistä velkaosuutta
    Korjausvelkalaskuri    asuntokauppaan


    Asunnonostajat voivat nyt arvioida taloyhtiön
    korjausvelan. Talotutka-niminen laskuri
    kääntää isännöitsijäntodistukset selkokielelle.
    Korjausvelan pitäisi vaikuttaa asunnon hintaan ja
    vastikkeisiin: ostajien pitää varautua remonttien
    maksamiseen.


       urussa marraskuussa järjes- tenkin sitä, että osaa lukea näitä
       tetyillä Isännöintipäivillä  dokumentteja, sanoo korjausvel-
       esiteltiin Talotutkaksi ris- kalaskurin kehittäneen Suomen
    T titty korjausvelkalaskuri.  Asuntosatama Oy:n projektinjoh-
    Sen ideana on kertoa asunnonosta- taja, diplomi-insinööri Jaakko
    jille, onko taloyhtiössä korjausvel- Järvistö.
    kaa. Laskuri esimerkiksi kertoo,
    kuinka paljon tuleva julkisivu- Hyvä- ja
    remontti nostaisi neliömääräistä  huonokuntoiset
    velkaosuutta.
     Uudessa talossa korjausvelka  Jaakko Järvistön ja Suomen Asun-
    on lähtökohtaisesti nolla. Raken- tosatama Oy:n perustaja Erkki
    nusten jokainen elinvuosi, jona  Murto-Koiviston mukaan kor-
    korjausta ei tehdä, kasvattaa kor- jausvelkalaskuri jakaa taloyhtiöt
    jausvelkaa. Korjausvelan määrä  hyvä- ja huonokuntoisiin.
    kertoo, paljonko rakennuksiin  –!Olen ollut mukana yli 3!000
    olisi pitänyt investoida, jotta ne  kaupassa ja tehnyt tätä työtä yli
    olisivat käytön kannalta hyvässä  20 vuotta. Olen surullisena seu-
    kunnossa. Korjausvelkaa syntyy,  rannut vierestä, kuinka haastavaa
    kun ennakoivasta kunnossapi- esimerkiksi vaikeaselkoisten isän-
    dosta tingitään ja tehdään vain  nöitsijäntodistusten lukeminen on
    välttämättömiä, kiireellisimpiä  suurimmalle osalle ostajakandi-
    korjauksia. VTT on arvioinut,  daateista, paljastaa Erkki Mur-
    että vuosina 2016–2025 asuin- to-Koivisto.
    rakennusten keskimääräiset  –!Toivomme, että korjausvel-
    korjauskustannukset olisivat 9,4  kalaskurin ansiosta kukaan ei tie- AsuntoSatama LKV:n!projektinjohtaja Jaakko Järvistö
    miljardia euroa.      tämättään ota kannettavakseen
     Nykyisin asuntojen myynti-il- asunnon velattoman kauppahin- esitteli marraskuun puolivälissä Isännöitsijäpäivillä Turussa
    moituksissa julkaistaan myyn- nan päälle kymmenientuhansien  korjausvelkalaskuria isännöitsijä Harri Pailokarille.!
    tihinta ja velaton hintapyyntö.  eurojen korjausvelkaa ja pistä elä-
    Ostajan vastuulle jää taloyhtiön  määnsä suunniteltua tiukemmalle,  räinen hinta. Laskuri ei perustu
    piilevän korjausvelan arviointi  jatkaa Järvistö.   rakennusten kuntotutkimuksiin
    hänen myyjältä saamistaan asia- Heidän mukaansa korjausvelan  eikä voi ottaa huomioon eri kor- Uudessa talossa
    kirjoista eli isännöitsijäntodistuk- pitäisi vaikuttaa taloyhtiön vastik- jausvaihtoehtojen kustannuseroja. korjausvelka on
    sesta, toimintakertomuksesta,  keisiin sekä asuntojen hintoihin,  –!Laskuri pistää taloyhtiöiden
    tilinpäätöksestä, talousarviosta  koska ostajien pitää myös varautua  korjausvelan määrän ja sen vaiku- lähtökohtaisesti
    ja PTS-suunnitelmasta. Tärkein  remonttien maksamiseen.  tukset asumiskustannuksiin lah- nolla. Rakennusten
    dokumenteista on suurelle osalle  Lisäksi Murto-Koivisto ja  jomattomasti yhdelle ja samalle
    ostajista ja kiinteistönvälittäjistä  Järvistö uskovat, että korjausvel- viivalle. Ostajat, myyjät ja omista- jokainen elinvuosi,
    vaikeaselkoinen isännöitsijänto- kalaskurin käytön yleistyminen  jat tulevat korjausvelkatietoisiksi,  jona korjausta ei
    distus.           pakottaisi omistajat pitämään  painottaa Erkki Murto-Koivisto.
     –!Rakennusten talotekniikan  taloista huolta.     Asuntosatama on investoi- tehdä, kasvattaa
    kunto ei selviä asunnon kuvista.  Talotutkan laskenta perustuu  nut laskurin kehittämiseen noin  korjausvelkaa.
    Tulevien korjauksien ajankohta, ja  Kiinteistöliiton ja Rakennustie- 250!000 euroa. Hanketta ovat ra-
    joskus jopa kustannusarvio, löy- tosäätiön arvioihin kerrostalon  hoittaneet ELY-keskus ja Business
    tyvät isännöitsijätodistuksesta ja  tekniikan eri osien eliniästä ja  Finland. n
    taloyhtiön PTS-suunnitelmasta.  korjauskustannuksista. Laskuriin
    Tietojen kaivaminen vaatii kui- on valittu korjaustavan keskimää-
                               19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24